black ribbon top right
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560 พร้อมติดตั้งและโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ฯ
2 สอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในห้องภาพยนต์ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย จำนวน 3 เรื่อง
3 สอบราคาจ้างผลิตสปอตวิทยุ และการออกอากาศ
4 สอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ พร้อมล่ามภาษามือ และออกอากาศ
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ
6 ยกเลิกสอบราคาจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3 /2560 (สนง.กกต.จว.มหาสารคาม)
7 สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2,000 เล่ม
8 สอบราคาจ้างผลิต ไวรัลวีดิโอ (Viral Video) และสปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560