black ribbon top right
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการหรือบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media หรือ Digital Marketing
3 การปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง
4 ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิด ๑๐ ที่นั่ง
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 31 รายการ
6 สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2560 พร้อมติดตั้งและโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ฯ
7 สอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในห้องภาพยนต์ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย จำนวน 3 เรื่อง
8 สอบราคาจ้างผลิตสปอตวิทยุ และการออกอากาศ