black ribbon top right
ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ 14 กรกฎาคม 2559
2 เรื่ื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะที่ พ.ศ. 2557 14 กรกฎาคม 2559
3 กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2559
4 กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ประกาศงดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดเพชรบุรี 14 กรกฎาคม 2559
5 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผอ.กต.จว.เป็นตำแหน่งบริหารระดับสูง (ฉบับที่ ๓) 14 กรกฎาคม 2559
6 เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559
7 เรื่อง การเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 14 กรกฎาคม 2559
8 เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559