black ribbon top right
คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (77/2560) 21 มิถุนายน 2560
2 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้นจากตำแหน่ง (26/2560) 24 เมษายน 2560
3 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (18/2560) 14 มีนาคม 2560
4 คำสั่ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิม (93/2559) 24 มกราคม 2560
5 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งปรพจำจังหวัดนครพนม พ้นจากตำแหน่ง (89/2559) 15 ธันวาคม 2559
6 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่ง (88/2559) 20 ตุลาคม 2559
7 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี พ้นจากตำแหน่ง (87/2559) 11 ตุลาคม 2559
8 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม พ้นจากตำแหน่ง (85/2559) 10 ตุลาคม 2559