black ribbon top right
กกต. จัดอบรมวิทยากร “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2560
ขยายตัวอักษร :

          ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการอบรมวิทยากรหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการตรวจสอบการเลือกตั้งแก่ผู้แทนองค์การเอกชน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์การเอกชน หรือผู้แทนองค์การเอกชนที่จดรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 17 จังหวัด จำนวน 25 องค์การๆ ละ 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน

          สำหรับการจัดอบรมวิทยากรหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยครั้งนี้ เป็นการเตรียมบุคลากรขององค์การเอกชนให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นว่าการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะทั่วถึงและเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมสื่อบุคคลจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์การเอกชน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะนอกจากจะช่วยในการขยายผลความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ แล้ว ยังจะสามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปขยายผลแก่สมาชิกในองค์การของตนเองให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้  โดยมุ่งหวังให้เกิดมิติใหม่ของความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม และเน้นภารกิจเชิงรุกขององค์การเอกชนเพื่อการตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเป็นวิทยากรแก่เครือข่ายองค์การเอกชนให้สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดร.ประวิช กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 36 ครั้ง