black ribbon top right
กกต. จัดอบรม “ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2560
ขยายตัวอักษร :

     ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (ทดแทนหรือเพิ่มเติมผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา) รวมจำนวน 100 คน จากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจะจัดให้มีจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 100 คน แบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งต่อไป ดร.ประวิช กล่าว

 

 

เข้าชมทั้งหมด 131 ครั้ง