black ribbon top right
ทำเนียบผู้บริหาร
โดย admin 11 กรกฎาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 • นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมือง
 • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกิจการบริหารกลาง
 • นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
 • ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกิจการการมีส่วนร่วม
 • ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 • - อยู่ระหว่างการสรรหา - เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 • พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง
 • นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม
 • นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
 • นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 
 • นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เข้าชมทั้งหมด 2045 ครั้ง