เรื่องเด่น กกต.

รอบรั้ว กกต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต. ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ International Republican Institute (IRI) ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กกต. และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต

  “กกต.” แจง “IRI” เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งเร่งพัฒนารูปแบบสู่สากล

  รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต. ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ International Republican Institute (IRI) ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กกต. และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต
 • พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต. ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชน

  “กกต.” ขานรับยุทธศาสตร์ชาติปราบปรามทุจริต-ประกาศเจตจำนงบริหารงานสุจริต

  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต. ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชน
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ รองเลขาธิการ กกต.ดบห. เปิดเผยผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 6/2560 ว่าที่ประชุมกกต. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด (Self Assessment Report : SAR)

  “กกต.” พอใจ KPI ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ รองเลขาธิการ กกต.ดบห. เปิดเผยผลการประชุม กกต. ครั้งที่ 6/2560 ว่าที่ประชุมกกต. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด (Self Assessment Report : SAR)
 • นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ รองเลขาธิการ กกต.ดบห. เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 20 ปี ว่า กกต. มีมติในการประชุม กกต. ครั้งที่ 6/2560 เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว

  กกต. มีมติเดินหน้ายุทธศาสตร์เลือกตั้ง 20 ปี

  นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการ รองเลขาธิการ กกต.ดบห. เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 20 ปี ว่า กกต. มีมติในการประชุม กกต. ครั้งที่ 6/2560 เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว
 • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน กกต. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ

  “กกต.” เดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 20 ปี

  รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน กกต. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ
บทความพิเศษ
 • บทความสองภาษาเปรียบเทียบนโยบายสำคัญด้านต่างๆ ของสองผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคแดโมแครตและรีพับลิกัน

  2016 Republican & Democratic Presidential Nominee

  บทความสองภาษาเปรียบเทียบนโยบายสำคัญด้านต่างๆ ของสองผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคแดโมแครตและรีพับลิกัน
 • บทความสองภาษา เรื่อง สรุปภาพรวมสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพที่ไม่เหมือนใครทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมาจากความร่วมกันระหว่าง 28 ประเทศในยุโรปที่ครอบคลุมทั้งทวีป...

  The EU in brief

  บทความสองภาษา เรื่อง สรุปภาพรวมสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นสหภาพที่ไม่เหมือนใครทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมาจากความร่วมกันระหว่าง 28 ประเทศในยุโรปที่ครอบคลุมทั้งทวีป...
 • รวมคำศัพท์และคำจำกัดความกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้ง 19 ขั้นตอน

  Glossary “Pattern of how to get votes for the US Presidential”

  รวมคำศัพท์และคำจำกัดความกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้ง 19 ขั้นตอน
 • บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  สู่เส้นทางทำเนียบขาว..บ้านประธานาธิบดี…

  บทความสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา