กกต. เร่งพัฒนาพรรคการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศ

นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญขึ้น ตามร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. มาตรา 224 (5) ซึ่งได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจ ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกอบกับในหมวด 16 มาตรา 257 และมาตรา 258 ก. ที่ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง โดยมุ่งหวังให้เกิดผลในการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ทางการเมือง รวมไปถึงการพัฒนาพรรคการเมืองให้มีการดำเนินกิจกรรมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

โดยแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์พิเศษอเนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ และประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมือง ที่สำคัญ อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอุทิน ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายนิกร จำนง กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาปฏิรูปประเทศ และศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมือง แผนการพัฒนาพรรคการเมือง และแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
2. กำหนดแนวทางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองให้แก่ประชาชน การส่งเสริมให้ประชาชนและสมาชิกพรรคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง และกระตุ้นให้ประชาชนและสมาชิก พรรคการเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของตนเองที่มีต่อพรรคการเมืองและความสำคัญของพรรคการเมือง ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แนวทางในการจัดทำและดำเนินการของ แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการประจำปี การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ของด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

เข้าชมทั้งหมด 111 ครั้ง