กกต. เชิญชวนรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเลือกตั้งเกาหลี-ญี่ปุ่น 21 มีนาคม นี้

นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

หลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 มีการแบ่งกลุ่มเพื่อไปศึกษาดูงานเลือกตั้งโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 – 4 มีนาคม 2560 โดยเน้นศึกษาเรื่องระบบการหาเสียงตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และร่างกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่นำแบบอย่างของญี่ปุ่นมาใช้ การกำหนดขนาดป้ายหาเสียง การจัดพื้นที่ปิดป้ายหาเสียง ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานหน่วยงานสำคัญๆ อาทิ The Central Election Administration Committee และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในประเด็นสำคัญ เช่น ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. แบบสภาคู่ และการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน ส่วนกลุ่มที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2560 เน้นศึกษาเรื่องเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยได้ไปดูงานที่ The Association of World Election Bodies หรือ A-Web ที่ได้รวบรวมวิวัฒนาการของเครื่องลงคะแนนจากทั่วโลกมาไว้ให้ได้ศึกษาเครื่องนับคะแนน เครื่องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ เครื่องประมวลผลคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับการเลือกตั้งของไทยในอนาคต

สำหรับการนำเสนอผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการสรุปความรู้ แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา  ทั้งหลักสูตรที่ไปศึกษาดูงานจากทั้ง 2 ประเทศ ร่วมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้ ขอเชิญชวนสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานดังกล่าวได้ โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เข้าชมทั้งหมด 50 ครั้ง