“ปธ.กกต.” ให้การต้อนรับและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับผู้อานวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและความช่วยเหลือด้านการเลือกตั้ง(International IDEA)

TJ__6166 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768]

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับผู้อานวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและความช่วยเหลือด้านการเลือกตั้ง(International IDEA) ในประเด็นโครงการจัดการความเสี่ยง ในเรื่องการเลือกตั้ง และเครือข่ายองค์กรจัดการเลือกตั้งอาเซียน รวมถึงเรื่องอื่นๆที่จะสามารถเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สององค์กรในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มีนาคมคม 2560  ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 9 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

TJ__6134 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768] TJ__6115 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768] TJ__6138 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768] TJ__6141 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768] TJ__6146 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768] TJ__6156 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768] TJ__6161 [ความกว้างสูงสุด 1024 ความสูงสูงสุด 768]

เข้าชมทั้งหมด 30 ครั้ง