แถลงการณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557)

 

กราบเรียน  พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน

          ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ ที่ได้ปิดการลงคะแนนไปเมื่อเวลา 15 นาฬิกาที่ผ่านมานั้น  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม  2556  โดยกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2556

         ผมขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบว่า  ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและพนักงานจะประสบปัญหาอุปสรรค ที่สืบเนื่องมาจาก              การชุมนุมปิดล้อมสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในหลายจังหวัดภาคใต้ จนทำให้ไม่สามารถรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ถึง ๒๘ เขต  รวมทั้งได้รับแรงกดดันจากฝ่ายต่าง ๆ แล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหลายแห่งถูกปิดล้อมสถานที่ทำการ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ทนแรงกดดันไม่ได้ ต้องขอลาออกจากตำแหน่ง ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำงานได้ยากยิ่งขึ้น  เพราะการจัดการเลือกตั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  แต่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ซึ่งไม่ได้มีเพียงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่เท่านั้น  แต่ยังมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีขึ้น เกือบทุกสัปดาห์ หากไม่มีการเลือกตั้งหรือล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในพื้นที่  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ถูกปิดล้อมที่ทำการ  จึงได้พยายามทุกช่องทางที่จะทำให้สามารถทำงานตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้หยุดทำงานแม้แต่วันเดียว  ถึงแม้จะกระจัดกระจายกันอยู่คนละที่ก็ตาม

         ผมขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ทราบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักอยู่เสมอว่า ทุกชีวิตมีค่า หากสูญสิ้นไปแล้ว ไม่อาจกลับคืนมาได้อีก  แต่การจัดการเลือกตั้ง หากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ก็สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่คาดการณ์ได้ว่าการชุมนุมประท้วงต่าง ๆ จะยุติลงเมื่อใด จึงได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นว่ารัฐบาลควรเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติที่ชัดเจนได้ ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา 214 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 2/2557 เมื่อวันที่  24 มกราคม  2557  ว่า วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรสามารถกำหนดขึ้นใหม่ได้ และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งการหารือร่วมกันระหว่างประธานกรรมการการเลือกตั้งกับนายกรัฐมนตรี รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28มกราคม  2557 ได้ข้อสรุปว่า คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าไม่สามารถกำหนด การเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ   แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า ถ้าดำเนินการเลือกตั้งต่อ การเลือกตั้งจะไม่อาจบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ เมื่อตกลงกันไม่ได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งไปแล้ว ผมขอรายงานสถานการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้  ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ดังนี้

         - จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 93,952 หน่วย เปิดลงคะแนนได้ 83,813 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 89.2

         - ใน 77 จังหวัด  มีการประกาศงดลงคะแนนใน 18 จังหวัด โดยงดลงคะแนนทั้งจังหวัด 9 จังหวัด และงดลงคะแนนบางส่วน 9 จังหวัด รวม 69 เขต จำนวนเขตที่ประกาศงดลงคะแนนทั้งเขต 37 เขต งดลงคะแนนบางส่วน 32 เขต 

         อย่างไรก็ตาม วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในภาพรวมทั้งประเทศได้  เพราะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้ผลคะแนนเลือกตั้งต้องประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และผลการนับคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดเมื่อวันที่ 26  มกราคม  2557 ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวได้ใช้สิทธิลงคะแนน เลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2557  รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการเยียวยากรณี 28 เขตเลือกตั้ง ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

         สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้สถานการณ์ในวันนี้ผ่านพ้นไปโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นผมขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนผู้ช่วยปฏิบัติงานเลือกตั้งทุกระดับ หน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้อดทน อดกลั้นและมีส่วนสำคัญในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมขอยืนยันให้พี่น้องประชาชนที่เคารพรักมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤติโดยการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักกฎหมาย มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่หวั่นไหวต่อสภาพการณ์ใด ๆ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง        สวัสดีและขอบคุณครับ

เข้าชมทั้งหมด 3679 ครั้ง