กกต. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” ช่วยผู้มีสิทธิเลือกตั้งค้นหาข้อมูลการใช้สิทธิฯ

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานจัดแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งและแผนที่เดินทางไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งได้ถูกต้อง ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2559

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวว่า ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดกระแสนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้หน่วยงานราชการต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่ช่องทางการสื่อสารไปยังสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) เพื่ออำนวยความสะดวก  แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งและแผนที่เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการและการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพัฒนาปรับปรุงนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สนับสนุนงานต่างๆด้วยแนวคิดการสื่อสารแบบบูรณาการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

สำหรับขั้นตอนและวิธีการใช้งานผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” ขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ในระบบ ios เข้าไปที่ App Store ระบบ Android เข้าไปที่ Play Store แล้วกรอกคำว่า “ดาวเหนือ” จากนั้นขั้นตอนแรกให้กรอก User โดยใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไป ขั้นตอนที่สองให้กด “ค้นหา” ระบบจะแสดงชื่อ – นามสกุล   เลขบัตรประจำตัวประชาชน หน่วยเลือกตั้ง ลำดับที่เลือกตั้ง พร้อมแผนที่สถานที่เลือกตั้ง และขั้นตอนสุดท้ายเมื่อคลิกเข้าไปที่หมุดในรูปแผนที่ ระบบจะแสดง  จุดพิกัดของสถานที่เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งแสดงเส้นทางจากจุดที่อยู่ไปยังสถานที่เลือกตั้งด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ http://www.ect.go.th/th/?page_id=7531

เข้าชมทั้งหมด 793 ครั้ง