7 สิงหา – ออกเสียงประชามติ

referendum_FB19

referendum_result1

referendum_result2

ผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ

 •  ผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ  ดาวน์โหลด

ร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญ

 • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ สำหรับผู้พิการทางสายตา (อักษรเบลล์) ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด
 • เอกสารสรุปย่อสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติ
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (กรณีการลงทะเบียนเป็นรายบุคคล) (สนง.กกต.กทม.) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (สนง.กกต.กทม.) ดาวน์โหลด

เข้าชมทั้งหมด 164460 ครั้ง