Logo
 
 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/กิจกรรม
กกต.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา แก่สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่

วันที่ 20 พ.ค. 2565 (จำนวนคนอ่าน20คน)

     
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรม  มีนางสาวจิตติมา เรี่ยวธรรมรัฐ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีนางเจือศรี  พูนพิพัฒน์  รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นายแดน ศรีชนะวัฒน์  ผอ.โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่  ตลอดจนผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติ  ณ  ห้องประชุมพิสาลธรรมคุณ โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยผ่านกลุ่มสมาชิกสภานักเรียน และนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน
ในสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียนในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
โดยมีวิทยากรจาก สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายในหลักสูตร "เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่” มีบุคลากรครู และ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 66 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook