Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 25 ม.ค. 2565
 

                   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๗ ซึ่ง นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๖/๔) นับแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook