Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ 25 ม.ค. 2565
 

          ด้วยนายอำนวย อินกงลาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

          วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ มิลินททัต              

           ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

           อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

           ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบริการสายด่วน ๑๔๔๔


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook