Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 30 มิ.ย. 2565
 

                  ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

                   ๑. กรณี นายยวน จันนาลาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๒. กรณี นายสวย ราชคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๓. กรณี นายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๔. กรณี นายมงคล ยืนยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๕. กรณี นายสมศักดิ์ นามนาเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๖. กรณี นายบุญสม สุวรรณหงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๗. กรณี นายแย้ม จิ๋วนารายณ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                    ๘. กรณี นายหนูจีน เพียสุระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

                    ๙. กรณี นายวรพงศ์ บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๐. กรณี นายสธนกฤษ สันติสกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๑. กรณี นายประมวล สุริยะมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๒. กรณี นายลำดวน ยศอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๓. กรณี นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๔. กรณี นางสาวพรรณวดี ชูรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๕. กรณี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๖. กรณี นายณรงค์ สุคำตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๗. กรณี นายพิชิต โทรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๑๘. กรณี นายสาคร ดาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุแกรง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้พ้นสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

                   ๑๙. กรณี นายบพิศ นาคดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

                   ๒๐. กรณี นายอัครวัฒน์ คุณเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

                   วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

                   ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายสาธิต เทพเทียน

                   ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นางอุไร สินปักษา

                   ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ

                   ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ จันทรวัทน์ พูลทรัพย์

                   ๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายไพโรจน์ มาตสะอาด

                   ๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาเขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายธัชธรรม์ สวัสดิ์วงค์

                   ๗. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายวันชัย โมรัษเฐียร

                   ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายเรืองกุล กงภูเวช

                   ๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ร้อยตำรวจโท ณัฐปภัสร์ เชื้ออินทร์

                   ๑๐. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายอาทิตย์ ประสงค์สุข

                   ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้แก่ นางประทุม สุริยะมณี

                   ๑๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายทิพากร ครองสิน

                   ๑๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้แก่ นายอภิรักษ์ หาผลกล้า

                   ๑๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางจิตตรา คุ้มสวน

                   ๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ร้อยตำรวจเอก เอกธนัช เจริญสุข

                   ๑๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ นายวิมล ปันสุภา

                   ๑๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางลำไพ ดรพลก้อม

                   ๑๘. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุแกรง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายเชษฐพงศ์ ศรีวิเศษ

                   ๑๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายปรีชา ศรีเมือง

                   ๒๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายณรงค์ จันทร์อร่าม

                   ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                    อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                    ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook