Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
รวมระเบียบและประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 14 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน2121คน)
 

รวมระเบียบและประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส.
 

ประกาศ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งและประกาศวันรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.
https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=554

ประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=553

ประกาศ กกต. กำหนดวันยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=555

ประกาศ กกต. กำหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=556

ประกาศ กกต. เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0035.PDF

ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0037.PDF

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0006.PDF

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0015.PDF

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0019.PDF

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0023.PDF

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0027.PDF

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/006/T_0031.PDF

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑

https://www.ect.go.th/ect_th/Ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=4805

 

 

 

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook