Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. จับมือ 11 หมู่บ้าน ต.บ้านป่า จ.สระบุรี รณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง

วันที่ 21 ส.ค. 2562
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ โดยศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบป้ายรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบตำบลบ้านป่า ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านของตำบลบ้านป่า โดยผู้นำชุมชนจะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ควมเข้าใจจากการฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ข้อห้ามและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง, การทุจริตคอรัปชั่น, ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง, การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงและประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและนำไปสู่การพัฒนาการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใสและ  เที่ยงธรรมต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook