Logo
 
 
    1     2     3  

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรอื่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดล

วันที่ 7 ต.ค. 2562
 

     วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง กรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7  ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล โดยที่ยังไม่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการดำเนินการตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ คณะกรรมการ การเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุ อันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่านายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook