Logo
 
 
    1     2     3     4  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
ปฏิทินกิจกรรม สนง.กกต.จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 ส.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน662คน)
 
ปฏิทินกิจกรรม งานจัดการเลือกตั้งและงานการมีส่วนร่วม เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562
วันที่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
30 ก.ค. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 1 (312 นาย) โชคชัย/พรพิมล/ยุพเรศ/ชาญฤทธิ์/ยอด ค่ายพิชิตปรีชากร (เชียงดาว)
13.00-17.00 น. รด. ปี 2 (213 นาย)
9.00-10.00 น. พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ทรงพล ป่าเมี่ยง
31 ก.ค. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 3 (216 นาย) พรพิมล/โชคชัย/ยุพเรศ/ชาญฤทธิ์/ยอด ค่ายพิชิตปรีชากร (เชียงดาว)
2 ส.ค. 62 08.00-12.00 น. อบรมพลเมือง รองฯเนตร/โชคชัย/พรพิมล/นวพรรณ รพ.สต.สะลวง
13.00-15.00 น. อบรมศส.ปชต.ดีเด่น รองฯเนตร/พรพิมล/นวพรรณ กศน.สะลวง
5 ส.ค. 62 09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุม ทต.หางดง
13.30-17.00 น. ประชุมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ทรงพล/ยอด กศน.ไชยปราการ
6 ส.ค. 62 09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุม ทต.ไชยปราการ
  ประชุมหมู่บ้านไม่ขายเสียง   กศน.ฝาง/แม่อาย
7 ส.ค. 62 09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุม ทต.สันมหาพน
08.00-12.00 น. หลักสูตรพลเมือง รองฯเนตร/กนกพร/พรพิมล/นวพรรณ อบต.แม่สา
8 ส.ค. 62 09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุม ทต.ท่าศาลา
13 ส.ค. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 1 (199 นาย) ทรงพล/โชคชัย/ยอด ค่ายพิชิตปรีชากร (เชียงดาว)
13.00-17.00 น. รด. ปี 2 (161 นาย)
14 ส.ค. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 3 (148 นาย) ทรงพล/โชคชัย/ยอด ค่ายพิชิตปรีชากร (เชียงดาว)
09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุม อบต.ข่วงเปา
16 ส.ค. 62 08.30-15.00 น. อบรมศส.ปชต. รองฯเนตร/โชคชัย/พรพิมล/กนกพร/ชาญฤทธิ์ จอมทอง
19 ส.ค. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 1 (321 นาย) โชคชัย/พรพิมล ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น. รด. ปี 1 (310 นาย)
20 ส.ค. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 1 (119 นาย) โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น. รด. ปี 1 (304 นาย)
09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุม ทต.หนองผึ้ง
21 ส.ค. 62 08.30-15.00 น. อบรมศส.ปชต. 2 รุ่น  วิทยากรหลัก 6 คน โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
13.00-17.00 น. รด. ปี 1 (298 นาย) ศสร.5 ศูนย์ฝึก รด.
22 ส.ค. 62 08.30-15.00 น. อบรมศส.ปชต. 2 รุ่น  วิทยากรหลัก 6 คน โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
09.00-12.00 น. ท้องถิ่น ผอ./รองฯ **สถานที่จะแจ้งให้ทราบ
13.00-17.00 น. รด. ปี 1 (298 นาย) ศสร.5 ศูนย์ฝึก รด.
23 ส.ค. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 1 (265 นาย) ศสร.5 ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น. รด. ปี 1 (266 นาย)
26 ส.ค. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 1 (281) ศสร.5 ค่ายพิชิตปรีชากร (เชียงดาว)
27 ส.ค. 62 08.30-15.00 น. อบรมศส.ปชต. ทรงพล/โชคชัย/ยอด/พรพิมล/กนกพร/
ชาญฤทธิ์/ยุพเรศ/เชษ
เชียงดาว
08.00-12.00 น. รด. ปี 2 (292 นาย) โชคชัย ค่ายพิชิตปรีชากร (เชียงดาว)
13.00-17.00 น. รด. ปี 3 (228 นาย)
28 ส.ค. 62   พลเมืองดี   อบต.ท่าตอน
29 ส.ค. 62   พลเมืองดี+ท้องถิ่น   ไชยปราการ
2-3 ก.ย. 62 09.00-17.00 น. อบรมวิทยากรเลือกตั้งท้องถิ่น กนกพร  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
5-6 ก.ย.62   วิทยากรเลือกตั้ง อบจ.    
9 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 3 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น.
10 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 3 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น.
11 ก.ย. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 3 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
12 ก.ย. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 3 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 3 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น.
23 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 2 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น.
24 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 2 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น.
25 ก.ย. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 2 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
26 ก.ย. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 2 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
27 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 2 โชคชัย ศูนย์ฝึก รด.
13.00-17.00 น.
30 ก.ย. 62 08.00-12.00 น. รด. ปี 1 ศสร.5 ค่ายตากสิน
13.00-17.00 น. รด. ปี 2
1 ต.ค. 62 13.00-17.00 น. รด. ปี 3 ศสร.5 ค่ายตากสิน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook