Logo
 
 
    1     2     3  

บุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นาย เกรียงไกร พานดอกไม้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นาย ทองเนตร ดูใจ
รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

งานอำนวยการ
 
นาง ณัฐชไม มณฑาทอง
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)
นาง เจนจิรา อริญชยวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป(ชำนาญการ)ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอำนวยการ
นาง ปฏิญญา เพียรพนัสสัก
นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

นาย ยอด พรมลือ
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)
นาย ชาญฤทธิ์ ขันธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป(ชำนาญการ)
นางสาว รัตติกาล ธรรมขันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

นางสาว นวพรรณ เกษกาญจนานุช
เจ้าพนักงานธุรการ
นาย สุรพล สุวรรณคำตื้อ
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
 
นาย โชคชัย เดียวกนกรัตน์
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)
นาง พรพิมล รัตนกมลรัตน์
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
นาง กนกพร รัตนคำนวณ
พนักงานสืบสวนและไต่สวน(ชำนาญการ)

นาย กฤษณพงษ์ สุใจคำ
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)
นาย พัสกร สุยะลังกา
พนักงานสืบสวนและไต่สวน(ชำนาญการ)
นาย ณัฐพล สืบยอด
พนักงานบริการ

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
 
นาย ชาญชนินทร์ จินตนา
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)
พันตำรวจโท ปกรณ์กฤษณ์ ใหญ่โต
พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ)ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
นาง ระวีพร ทรงสุภา
นักวิชาการเงินและบัญชี(ชำนาญการ)

นาย คุณอนนต์ รุ่งเกียรติเจริญ
พนักงานสืบสวนและไต่สวน(ชำนาญการ)
นาย สุรเชษฐ์ อินทจักร
นิติกร(ชำนาญการ)
นางสาว ยุพเรศ อินต๊ะเสน
พนักงานสืบสวนและไต่สวน(ชำนาญการ)


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook