Logo
 
 
    1     2     3  

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่วา่ง
23 ตุลาคม 2562 อย่าลืม! เลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
สำนักงาน กกต. จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
การให้ความสะดวกแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรอื่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดล
ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลอืกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
กกต. จัดปฐมนิเทศ พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30-31 ส.ค. 62
กกต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง
กกต. ติวเข้มพรรคการเมืองใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562
กกต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กกต. สัมมนาบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 62
กกต. จัดสัมมนา Big Forum หนุนขับเคลื่อนพลเมืองคุณภาพ
กกต. จับมือ 11 หมู่บ้าน ต.บ้านป่า จ.สระบุรี รณรงค์หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง
“กกต.” จัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 10
กกต. จัดสัมมนาทบทวน ประเมินผลหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กกต. จัดอบรมงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน
กกต. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง
การเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook