Logo
 
 
    1     2     3     4     5  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
รับคณะผู้บริหาร พนักงานของสำนักงาน กกต. ที่มาเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
03/09/2561
โครงการค่ายเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
31/08/2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น
31/08/2561
ร่วมพิธีทำบุญ และเปิดป้ายอาคารเรียน "ดารารัศมี" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
31/08/2561
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.กกต.จว.ชม. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
30/08/2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561
30/08/2561
เข้าร่วมประชุม "สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่" ครั้งที่ 12/2561 ณ Hillkoff Learning Space จ.เชียงใหม่
29/08/2561
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
29/08/2561
"โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10/2561 โรงเรียนบ้านเซิ่งซินวิทยา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
28/08/2561
เข้ารับการอบรมวิทยากรหลัก MT หลักสูตร:การปฏิรูปการเมืองสู่การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
27/08/2561
ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาในการทำงานของแต่ละงาน
24/08/2561
อ่าน 157 ครั้ง
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 2 จำนวน 200 คน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
24/08/2561
อ่าน 220 ครั้ง
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ มารดา นางระวีพร ทรงสุภา พนักงานการเงินและบัญชี พร้อมให้กำลังใจ ให้หายจากอาการป่วย และกลับมามีสุขภาพดี ต่อไป
24/08/2561
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 300 คน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
23/08/2561
ใหม่ ร่วมกิจกรรม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
22/08/2561
อ่าน 182 ครั้ง
ถวายความรู้ให้กับ พระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปีที่2 และ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบด้วยนิสิตบรรพ
22/08/2561
อ่าน 226 ครั้ง
ประชุมร่วมกับ นายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล ผู้ตรวจการเขต 9 ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานเพื่อเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ
22/08/2561
อ่าน 159 ครั้ง
ประชุมวิทยากรจังหวัด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมทีมวิทยากร ในการอบรมอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) จำนวน 78 รุ่น
21/08/2561
อ่าน 329 ครั้ง
ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
20/08/2561
ร่วมแสดงความเสียใจ กับนายวิทยา ไชยประคอง ผู้กำกับลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนสืบนทีธรรม ที่สูญเสียมารดา ณ คริสตจักรสืบนทีธรรม ตำบล ท่าวังตาล อำเภอ สารภี เชียงใหม่
20/08/2561
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook