1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 5 ต.ค. 2564
 

         ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งตามแผนดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

        พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๙  และมาตรา ๕๑ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้  ดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

       (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

       (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

       (๔) สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องสำเร็จการศึกษา
ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

       ๒. การสมัครรับเลือกตั้ง

                  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

       ๒.๑. หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

      (๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑        

      (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร ตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

     (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     (๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     (๕) ใบรับรองแพทย์

     (๖) หลักฐานการศึกษา (เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

     (๗) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒

     ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓) ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

     (๘) หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

     ๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

     (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน   ๑,๐๐๐   บาท

     (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน   ๒,๕๐๐   บาท

     อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา ๑๒๐ ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี

                 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook