1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กกต. กำหนดแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีการเกิดอุทกภัย

วันที่ 8 ต.ค. 2564
 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นไป ตามแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

กรณีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  1. การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร / 1 คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง และจะต้องจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย 1.5 เมตร
  2. ให้จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินกว่า 2 คน ให้อยู่ภายนอกห้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้อง รับสมัครรับเลือกตั้ง
  3. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด
  4. ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ
  5. ในการจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ในการรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์ จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วย หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

กรณีประสบปัญหาอุทกภัย

ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการรับสมัครได้โดยสะดวก กรณีมีความจำเป็นและเพื่อความปลอดภัยอาจกำหนดสถานที่ รับสมัครเลือกตั้งนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ภายในเขตอำเภอได้

อนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วน 1444

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook