1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....

วันที่ 30 พ.ย. 2564
 

                   ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๕๐๐ คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน ๔๐๐ คน สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๐๐ คน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบละหนึ่งใบ และได้กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง

                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๓๑ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้นำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th แล้ว

                   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยขอให้ส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ ๔ ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตัวเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นทางไปรษณีย์ ทาง Email : polparty@ect.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๘๒ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook