1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 2 ธ.ค. 2564
 

            คนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า เหตุใดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่มีอายุเกือบจะ 90 ปี แต่ยังคงเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้ ไม่ได้ก้าวพ้นภาวะตั้งไข่ล้มต้มกินเสียที ทำไมยังไม่สามารถปักหลักยืนได้อย่างมั่นคง และก้าวเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ล้มลุกคลุกคลาน มีสาเหตุมาจากอะไร และต้องทำอย่างไร

            หลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองไทยมีปัญหาความขัดแย้ง การแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เกิดจากอะไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

            ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีกลุ่มคนที่สับสนไม่เข้าใจ ขาดความรู้ความเข้าใจในสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

            คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเจตจำนงมุ่งหมายที่จะช่วยสร้างเสริมให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้หยั่งรากลึกในการเมืองการปกครองไทย  และโดยเหตุที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับปี 2560 มาตรา 22 ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมของประชาชน

            คณะกรรมการการเลือกตั้งอยากจะเห็นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นหลักชัยของประเทศ ประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศภายใต้กฎหมายตามคำกราบบังคมทูลของผู้นำฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ  และผู้มีอำนาจทั้งนั้นลงนามสนองพระบรมราชโองการ มิได้ทรงมีพระราชอำนาจใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเลย 

            คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความตั้งใจที่จะให้การเมืองการปกครองของไทยมีความเข้มแข็ง  และมีความเชื่อว่า หากสามารถที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจะสามารถสร้างพลเมืองคุณภาพขึ้นมาได้  ซึ่งพลเมืองคุณภาพนี้จะเป็นแกนหลักในการผลักดันการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง คัดสรรนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการเมืองไทย

            พลเมืองคุณภาพคือ การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างพลเมืองที่มีวัฒนธรรมการเมืองที่ดี ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียงขจัดนักการเมืองโกงกินออกจากเวทีการเมือง มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งหัวใจหลักของการแก้ปัญหาในครั้งนี้  จึงอยู่ที่การสร้างต้นน้ำให้ใสสะอาด ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้มีคุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพ

            ในห้วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในความร่วมมือกับกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือกันในการพัฒนาหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ควบคู่กับการสร้างวิทยากรประชาธิปไตยเพื่อทำหน้าที่เป็น “วิทยากรตัวคูณ” ในการขยายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

            วิทยากรประชาธิปไตยหน่วยงานของรัฐ  เป็นการนำตัวแทนเครือข่ายระดับจังหวัดจากหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากรขยายผลภาคประชาชนซึ่งจะมาจากกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)และเครือข่ายพันธมิตร อาทิ กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (เกณท์จำนวน ศส.ปชต. 7,517 แห่ง)  ที่มีความพร้อมและมีทักษะในการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ตำบล  ทั้งนี้ วิทยากรประชาธิปไตยภาคประชาชนจะมีการฝึกปฏิบัติ
ในการเป็นวิทยากรและผ่านการประเมินก่อนทำหน้าที่ให้ความรู้หรือสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบล

            นอกจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้รับความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านแอปพลิเคชัน “Civic Education” เพื่อสนับสนุนช่องทางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากรภาคประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

            คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความคาดหวังว่า  การดำเนินการร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรในระดับหมู่บ้าน ตำบลและสถาบันการศึกษาในครั้งนี้  จะได้ช่วยในการหยั่งรากประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย  และลดความขัดแย้งต่างในพื้นที่และนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook