1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. ประกาศให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

วันที่ 18 ม.ค. 2565
 

     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่ 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่ 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่ 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่ 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่ 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่ 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่ 8. การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่ 9. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่ 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ 11. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่ 12. การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใหม่ 13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่ 14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ใหม่ 15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่ 16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่ 17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่ 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่ นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้ย่นระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 30 วันได้)

          ข้อ 2 ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง (โดยให้แต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 20 วันได้)

          ข้อ 3 ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (โดยให้ผู้สมัครยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 7 วันได้)

          ข้อ 4 ให้งดเว้นการทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และการประกาศ ณ สถานที่ต่างๆ (โดยให้ใช้ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด)

          ข้อ 5 ให้ย่นระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 30 วันได้) และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 25 วันได้)

          ข้อ 6 ให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน

          ข้อ 7 ให้ย่นระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง (โดยให้มีระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 วันได้)

          สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใหม่นั้น ๆ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook