1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต. ร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ สร้างวิทยากรพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 20 ม.ค. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้สร้างหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ”และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดแนวทางการสร้างวิทยากรของหน่วยงานรัฐ ทำหน้าที่เป็น วิทยากรตัวคูณ (Multiplier) หรือวิทยากรท้องถิ่นในการขยายความรู้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ไปยังเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานและประชาชนทั่วไป จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและมีความสำคัญต่อการสร้างพลเมืองเป็นอย่างยิ่งและการฝึกอบรมวิทยากรประชาธิปไตยเป็นการสร้างสื่อบุคคลเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ขยายผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากที่สุด เนื่องจากวิทยากรประชาธิปไตยจะทำหน้าที่นำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนได้อย่างทั่วถึงผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

               ในการนี้ จึงเป็นที่มาของการดำเนินกิจกรรมสัมมนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพประจำจังหวัด เพื่อทบทวนเนื้อหาและกระบวนการถ่ายทอดหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ฯ ในระดับพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กำหนดจัดขึ้น จำนวน ๖ รุ่น ดังนี้

                                  รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ จำนวน 12 จังหวัด รวม ๗9 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 256๕ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

                                  รุ่นที่ 2 ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด รวม 112 คน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 256๕
ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

                                  รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 จังหวัด รวม 112 คน ระหว่างวันที่           9 – 10 กุมภาพันธ์ 256๕ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

                                  รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด รวม 96 คน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 256๕ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

                                  รุ่นที่ 5 ภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด รวม 96 คน ระหว่างวันที่
24 – 25 กุมภาพันธ์ 256๕ ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

                                  รุ่นที่ 6 ภาคเหนือ และภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด รวม 96 คน ระหว่างวันที่       ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมคลาสสิค อามิโอ อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

               ภายหลังจากการสัมมนาครั้งนี้ วิทยากรที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อสร้างวิทยากรประชาธิปไตยแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ที่จะดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมถึงการเผยแพร่และขยายความรู้ตามหลักสูตรโดยบูรณาการร่วมกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งภารกิจดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุภารกิจได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นพันธมิตรในทุกระดับ ทุกมิติ โดยเฉพาะระดับจังหวัดซึ่งเปรียบเสมือนแกนนำหลักในการขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook