1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
4 มิ.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.บ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. แม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 และ 13 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ก. - ผู้ว่าฯ กทม.

วันที่ 28 เม.ย. 2565
 

         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับการจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรเขตเลือกตั้งมีความรู้ ความเข้าใจ และทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดการร้องคัดค้านรวมทั้งสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กปน. และ รปภ. สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะมีการแนะนำเครื่องมือและสื่อประกอบการอบรม การรับฟังบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ตามหลักสูตร การรับชมวีดิทัศน์การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ในสถานการณ์ COVID – 19 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนโดยจำลองฐานการฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน และการดำเนินงานภายหลังการ
นับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดทำและการตรวจสอบแบบพิมพ์ ตลอดทั้งการชี้แจงรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) การวางแผนจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

         ในการนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือ สายด่วน 1444

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook