1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สร้างพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 16 มิ.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงานคือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน
โดยได้หารือระดับนโยบายเพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบาย
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ กระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

     การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนในเชิงนโยบายร่วมกันในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณากำหนด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

พลังของผู้นำชุมชน

จะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การสร้างพลเมืองคุณภาพ

เพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนของบ้านเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook