1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
4 มิ.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.บ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. แม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 และ 13 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สร้างพลเมืองคุณภาพ

วันที่ 16 มิ.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงานคือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและคณะทำงานสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน
โดยได้หารือระดับนโยบายเพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบาย
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับ กระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

     การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนในเชิงนโยบายร่วมกันในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณากำหนด “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้กับเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

พลังของผู้นำชุมชน

จะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่การสร้างพลเมืองคุณภาพ

เพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนของบ้านเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook