1     2  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  อื่นๆ
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต."/>อื่น ๆ
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 23 มิ.ย. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้จัดประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการบูรณาการทำงาน
ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big Rock ที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 หน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย) นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม และมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และคณะ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     การประชุมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ภายใต้ กิจกรรม/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) ให้แก่เด็ก/เยาวชน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 -2141-8520

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook