1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดปาฐกถาพิเศษ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส. 12

วันที่ 8 ส.ค. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาบุคลากร ได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ซึ่งเป็นหนึ่งรายวิชาในหมวดที่ 5 “ประเด็นร่วมสมัย” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีมุมมองที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านในแง่มุมต่าง ๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

         

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook