1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร 10 รุ่น

วันที่ 15 ส.ค. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 2,031 คน โดยดำเนินการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application zoom

     สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ทราบถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักด้านการสื่อสารที่ดีทำให้สามารถลดปัญหาอุปสรรคในการทำงานการจัดอบรมกำหนดระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ดังนี้

     รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 137 คน (ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565)

     รุ่นที่ 2  ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565)

     รุ่นที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 137 คน (ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565)

     รุ่นที่ 4 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 232 คน (ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565)

     รุ่นที่ 5 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 137 คน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565)

     รุ่นที่ 6 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 232 คน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565)

     รุ่นที่ 7 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565)

     รุ่นที่ 8 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 232 คน (ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565)

     รุ่นที่ 9 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565)

     รุ่นที่ 10 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พนักงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 231 คน (ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565)

     ในการนี้ การอบรมสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ระดับต้น/ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1, 3 และ 5 จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การสื่อสารเพื่อสร้างทีมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางรอดขององค์กรยุคโซเชียล กลยุทธ์พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การสร้างเครือข่ายประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนคติที่ดีในการสื่อสารและจริยธรรมการสื่อสาร  

     นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานทุกระดับ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและจับประเด็นการสื่อสารในภาวะวิกฤต การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีกับการทำงาน การสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน กลยุทธ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส การสื่อสารในภาวะวิกฤตทางรอดขององค์กรยุคโซเชียล ทัศนคติที่ดีในการสื่อสารและจริยธรรมการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook