1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 17 ส.ค. 2565
 

                   ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้       

                   ๑. กรณี นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                   ๒. กรณี นายสมคิด อ่อนสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐   อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕       

                   ๓. กรณี นายสนั่น ถือแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

                   ๔. กรณี นายอับดุลเลาะ เจ๊ะมิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                   ๕. กรณี นายสมพงษ์ ปรางอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕    

                   ๖. กรณี นายดำรงกิตติ์ บุญสงวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕    

                   ๗. กรณี นายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕   

                   ๘. กรณี เรือตรี สวาท มั่งเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                   ๙. กรณี ร้อยตำรวจเอก เอกภพ สายจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ ๒  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

                   ๑๐. กรณี นายณรงค์ ภิญญชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  

                    ๑๑. กรณี นางเกสร ศรีบุญวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕      

                    ๑๒. กรณี นายอิสมะแอ โสดาหวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕     

                     วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น     หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้          

                      ๑. นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้แก่  นายธวัชชัย จันทกิจ

                      ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายสุวัฒน์ อ่อนสี   

                      ๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ นายชัยวัฒน์ เดชเดชะ  

                      ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายสาการียา เจ๊ะมิง

                      ๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายปิยะ ปรางอ่อน                                                    

                      ๖. นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายบรรหาร สุพรรณศรี

                      ๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายชอบ แกล้งกลั่น

                      ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นายเฉลิมพล ศิวาทิกชาติ

                      ๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายวิวัฒน์ ปินตา

                      ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายชูชาติ มาสุข

                      ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนาคำ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสมหมาย อาศักดา                

                      ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายอิสสะหมะแอ หมะเด็น       

                      ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

                      อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

                     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook