1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง”

วันที่ 18 ส.ค. 2565
 

                   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ภายใต้โครงการการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมเมอเวนพิค อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

                   สำหรับกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้งเป็นผลงานการสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนตามบริบทในแต่ละพื้นที่ให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมิน 77 จังหวัด รวมผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 608 ชิ้นงาน

                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพิจารณาผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้น 9 ประเภท จำนวน 75 รางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีผลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางแอปพลิเคชัน G-Chat ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

                    สำหรับรางวัลชนะเลิศสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน 1 รางวัลได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

                   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้นำเอาสื่อต้นแบบที่ได้จากการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ในครั้งนี้ไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสื่อและแผนประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาประเทศต่อไป

         

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook