1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 28 ก.ย. 2565
 

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     ๑. กรณี นายดนัย สุขอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๒. กรณี นายกำพล กิจณเวกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยพลู เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

     ๓. กรณี นายอูเซ็ง หะไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

     ๔. กรณี นายสุนทร ทางดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

     ๕. กรณี นายชำนาญ จันทพาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

     ๖. กรณี นายสังวาลย์ คำเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

     ๗. กรณี นายไพศาล วสุลีวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

     ๘. กรณี นายชัยวัฒน์ สังกุลา นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

     ๙. กรณี นางสาวกมลวรรณ ขวัญเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๑๐. กรณี นายอรรถพงษ์ โนนทนวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองห้วยเม็ก เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕      

     ๑๑. กรณี นายเสถียร มีบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

     ๑๒. กรณี นายธนกฤต มณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๑๓. กรณี นายสมัย ต้นฝาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๔. กรณี นายประสิทธิ์ ณ นคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

     ๑๕. กรณี นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๑๖. กรณี นายนิติธร เคนโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๑๗. กรณี นายสุระพงษ์ ชมจุมจัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

     วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้     

     ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ นายยศสรัล บัวปลั่ง

     ๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยพลู เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายพุฒิพัฒน์ ฐิติธนาสิทธิ์

     ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายซาฮาบูดิง สาและ

     ๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายมานะ พิศวง

     ๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายบุญช่วย สุทธิประภา

     ๖. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายวัชระพงษ์ เบิกบาน

     ๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายวิรัตร์ หลานหลงสา

     ๘. นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายพิทักษ์ พรหมหลง

     ๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายจิรายุ ขวัญมงคล

     ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองห้วยเม็ก เขตเลือกตั้งที่ ๑  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายปราการ อุตส่าห์

     ๑๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายกิตติโชติ พัดพรม

     ๑๒. นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายวิลัย จันทร์ศรี

     ๑๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายสมัย คำใบ

     ๑๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายองอาจ สายวงศ์ตา

     ๑๕. นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายนิวัติ มูลมณี

     ๑๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายโส โพธิสาร

     ๑๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นางนวลอนงค์ ชมจุมจัง     

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook