1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 5 ต.ค. 2565
 

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     ๑. กรณี นายสายชล ลอยจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหัน เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕    

     ๒. กรณี นางสาวกรภัทร บุญจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   

     ๓. กรณี นายจำลอง แย้มคลี่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕   

     ๔. กรณี นายธนเกียรติ ตันติเอมอร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอโพธาราม เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   

     ๕. กรณี นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๖. กรณี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔   

     ๗. กรณี นายง้วน ว่องไววิริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๘. กรณี นายมานพ ปานอุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นคราม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๙. กรณี นายวิทยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๐. กรณี นายสุพจน์ แสงกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตะเคียน เขตเลือกตั้งที่ ๑  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕     

     ๑๑. กรณี นายบุญมา สุทธะสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๑๒. กรณี นางพนม สุขวิญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๓. กรณี นายมาตรา เมฆไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๔. กรณี นายกัน สินศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๕. กรณี นายไพฑูรย์ แสงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๖. กรณี นายพงค์ชัย อำลอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๗. กรณี นายชัยยา โสชัยยัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๑๘. กรณี นายดี พรมพลเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๑๙. กรณี นางสาวณัฐฐาพร บุญกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

     ๒๐. กรณี นายวิชัย พลนิกรกิจ นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๒๑. กรณี นายแสงเพชร พรมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหลัว เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

     ๒๒. กรณี นายปทาน หัดรัดชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

     วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง   พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

     ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหัน เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายสมหมาย เติบจันทึก

     ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้แก่ นายวัชระ เพชรภักดี

     ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายคณิต เกาเล็ก

     ๔. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอโพธาราม เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายกิตติ ศิริสมบูรณ์

     ๕. นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์

     ๖. นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายสมหวัง เอี่ยมดี

     ๗. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายสมาน เกลาเกลี้ยง

     ๘. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นคราม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นางสาวสิรยา เสมอ่วม

     ๙. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้แก่ นายณรงค์ ปิ่นทองพันธ์

     ๑๐. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตะเคียน เขตเลือกตั้งที่ ๑  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสมพงษ์ บุญมณี

     ๑๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายหลอม การุณ

     ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายสายันต์ แช่มจุ้ย

     ๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายไชยยา เมฆไตรรัตน์

     ๑๔. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายวันดี แซ่จึง

     ๑๕. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้แก่ นายบุญมี การะบัตร

     ๑๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายสถาพร อำลอย

     ๑๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นางขวัญตา โอรัญรักษ์

     ๑๘. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายนรินทร์เดช พรหมเมตตา

     ๑๙. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายูง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายไสว ใจดี

     ๒๐. นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายวิชัย พลนิกรกิจ

     ๒๑. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหลัว เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางบุญหลาย สาระขันธุ์

     ๒๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายนิพนธ์ กาโยธา

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook