1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
23 ต.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. เทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา

วันที่ 6 ต.ค. 2565
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจ้งว่าการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปกรณีครบอายุของสภา ผู้ที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ส่วนพรรคการเมืองหรือผู้ที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สามารถยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ที่สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ชั้น 8
ในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 นาฬิกา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     การแจ้งก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง

     1. กรณีผู้ช่วยหาเสียง ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ช่วยหาเสียงทุกคน โดยผู้ช่วยหาเสียงต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

     2. การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แนบภาพถ่ายหน้าชื่อบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทางที่แจ้ง (แคปหน้าจอ) ระบุ Uniform Resource Locator (URL) ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     การแจ้งภายใน 10 วัน หลังจากปิดรับสมัคร

     1. กรณีพาหนะหาเสียง ให้แนบสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์ของทุกคัน พร้อมแนบสำเนาใบขับขี่หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับขี่ และแนบภาพถ่ายรถยนต์ (ถ้ามี)

     2. กรณีจัดสถานที่หรือเวทีโฆษณาหาเสียง จะต้องระบุวันเดือนปี สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนและผู้ร่วมปราศรัยให้ชัดเจน

     ทั้งนี้เอกสารในการแจ้งดังกล่าวผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยเอกสารประกอบที่นำส่งทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่สำหรับในส่วนของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ให้ผู้ที่มีชื่อปรากฎในบัตรหรือใบขับขี่เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

     นอกจากนี้ กรณีผู้สมัครยื่นหนังสือด้วยตนเองให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครด้วย และกรณีที่ผู้สมัครมิได้ยื่นหนังสือด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีดำเนินการเรื่องเดียวครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook