1     2     3     4     5     6  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
26 มี.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.ท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
26 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.แม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
19 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.สันมะค่า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
22 ม.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 29 พ.ย. 2565
 

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     ๑. กรณี นายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

     ๒. กรณี นายจรูญ ขอสันติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ ๙ จังหวัดระนอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

     ๓. กรณี นายบุญรับ ศรีวิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันตัง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

     ๔. กรณี นายมานพ ผิวทน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

     ๕. กรณี นายเสนอ เนื้อจีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

     ๖. กรณี พันเอก วีธรา ทองดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินมะกอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

     ๗. กรณี นายจันคำ ทันหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

     ๘. กรณี นายชัยวัฒน์ สงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

     ๙. กรณี นางสาวปฐมพร กระสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เขตเลือกตั้งที่ ๑๖ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕     

     ๑๐. กรณี นายนิยม ปัญตะยัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕    

     ๑๑. กรณี นายบรรจบ สิทโท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕   

     ๑๒. กรณี นายภูมิพัฒน์ ตระกูลชุติพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

     วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้         

     ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายณรงค์ชัย มงคลไทร

     ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ ๙ จังหวัดระนอง ได้แก่ นายจำลอง พงษ์พิทักษ์

     ๓. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันตัง เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้แก่ นายพิสูจน์ มีดอกดวง

     ๔. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายสุริยา รัตนะกูล

     ๕. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายปัญญา ทองท้วม

     ๖. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินมะกอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายวิรัตน์ แต้มทอง

     ๗. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายบุญเลิศ จินดาธรรม

     ๘. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายสมเดช กิ่งพุทรา

     ๙. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เขตเลือกตั้งที่ ๑๖ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายสงกราน จันทร์ต้น

     ๑๐. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสมัย นามเวช    

     ๑๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นายประมวน ประสงค์ศิลป์  

     ๑๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ ๗ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสธนวิชญ์ ชายศักดิ์

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook