1     2     3     4     5     6  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
26 มี.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.ท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
26 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.แม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
19 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.สันมะค่า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
22 ม.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

วันที่ 29 พ.ย. 2565
 

     ด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ได้มีคำพิพากษาลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ ๔ ใหม่ แทนนายปณต ศิริเสถียร ด้วยเหตุนี้ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ ๔ ใหม่ โดยกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     วันนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ ๔ กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ ๔ ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายชัยวัฒน์ เส้งนุ้ย

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน ๑๔๔๔

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook