1     2     3     4     5     6  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
26 มี.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.ท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
26 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.แม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
19 ก.พ. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.สันมะค่า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
22 ม.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. ปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต. จันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ธ.ค. 2565
 

     คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวข้างต้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงตามมาตรา 9 (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 50,000 คน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อมีดังต่อไปนี้

     1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

     2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันออกเสียง

     3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันออกเสียง

     ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้าชื่อมีดังต่อไปนี้

     1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

     2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

     3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

     4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

     ส่วนขั้นตอนการเสนอเรื่องการเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ ให้ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย

     1. หนังสือตามแบบท้ายประกาศ ซึ่งมีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าประสงค์จะออกเสียงประชามติในเรื่องใดและเรื่องนั้นมิใช่เรื่องที่ต้องห้ามมิให้ออกเสียงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

     2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามแบบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ ชื่อสกุล และลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคน

     3. แผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD) หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ที่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามแบบท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ และชื่อสกุลของผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคนตามข้อ 2 โดยให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเข้าชื่อยื่นเอกสารและข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ท้ายประกาศ ก็ได้

     ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ได้ที่ www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน 1444

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook