1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม  ตารางปฏิบัติงาน 
4 มิ.ย. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.ทต.บ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต. แม่สลองใน เขตเลือกตั้งที่ 3 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยชมภู เขตเลือกตั้งที่ 4 และ 13 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบต.ปอ เขตเลือกตั้งที่ 21 (จัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
28 พ.ค. 2566 เวลา ไม่ระบุเวลา
เลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 25 - 26 มีนาคม 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

วันที่ 24 มี.ค. 2566
 

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

     วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

     วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 41 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดสมุทรสงคราม แทนตำแหน่งที่ว่าง

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันตัง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     16. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

     17. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     18. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

     19. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

     20. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

     21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน แทนตำแหน่งที่ว่าง

     24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งที่ว่าง

     26. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     27. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     28. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     29. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     30. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     31. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     32. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     33. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     34. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     35. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     36. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     37. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     38. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     39. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     40. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

     41. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook facebook facebook facebook