1     2     3     4     5     6  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่และตกแต่งสำนักงานฯ

วันที่ 1 มี.ค. 2565 16:12:05

     

 

 

 

 

 


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่และตกแต่งสำนักงานฯ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

--------------------------------------

             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่และตกแต่งสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 655,100 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             1.   มีความสามารถตามกฎหมาย

             2.   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

             3.    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

             4.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

             5.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

             6.   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

             7.   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

             8.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

             9.    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง       

   11. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

 

 

/ผู้ยื่น...

 

 

 

 

 

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th/chiangrai หรือ www.gprocurement.go.th

 

                   โปรดสอบถามมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นเชียงราย เลขที่ 528 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5317 7362-4 ต่อ 111 หรือ ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

                                                  

                                          ( นายปรพล พูตระกูล )

                                        ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                                         ประจำจังหวัดเชียงราย

 

 

 


หมายเหตุ :   ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคาในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook