1     2  

บุคลการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
นาย ปรพล พูตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 

งานอำนวยการ
 
นาย พิทักษ์ ชาติดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นาย ทวี จินะศรี
พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
นางสาว กิ่งดาว อินใจ
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ

นาย เกรียงศักดิ์ ปัญโญใหญ่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นาย จักรี อัดทะรัณย์
พนักงานบริการ
นาย จรัญ ไทยโกษา
พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
 
นาย ไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นาง ณฐชา รินต๊ะมา
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาง สายสุณี ณ วันจันทร์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ

นางสาว มนทิรา สุวรรณโพธิ์
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นางสาว เขมมิกา ธรรมขันทา
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
นาย สรทัศน์ วิชัย
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ


กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง
 
นาย ธัญเทพ ปาระมี
พนักงานสืบและไต่สวนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาว วิภาดา ใจคนึง
พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ
- ว่าง 1- -
พนักงานสืบและไต่สวนปฏิบัติการ

นาย ประจันทร์ ใจจุลละ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
นาย เกชา กองนาค
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
นางสาว จีรวรรณ บุญศรี
พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ

นางสาว กชกร สุกันทะมาลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook