1     2     3     4     5     6  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
01/02/2566
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนที่ ๒ หน้า ๘๓ ก ดูรายละเอียด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
16/01/2566
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๕
16/01/2566
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ประชุมร่วมกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2
13/01/2566
อ่าน 12 ครั้ง
กกต. บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
23/11/2565
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2565
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2565
อ่าน 41 ครั้ง
สนง.กกต.จว.เชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29/09/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตลอดจนประชาชนให้รับทราบ เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ ดังกล่าวต่อไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช้ารถยนต์โดยสาร(ตู้) 12 ที่นั่ง
17/12/2564
ดาวน์โหลด 357 ครั้ง
ไฟล์ Powerpoint วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
20/10/2564
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ไฟล์ Powerpoint การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
20/10/2564
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
21/09/2564
ดาวน์โหลด 694 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน ผอ.กกต.อปท.และกกต.อปท.
21/09/2564
ดาวน์โหลด 648 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
21/09/2564
ดาวน์โหลด 1063 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
21/09/2564
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
21/09/2564
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต.
15/09/2564
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
15/09/2564
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต.
15/09/2564
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook