Logo
 
 
    1     2  

(จำนวนคนอ่าน1576คน)
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ >> ติดต่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

แนวทางการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

- เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๓ น.
- การเข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ ๒ รอบ (เช้า - บ่าย) รอบละประมาณ ๕๐ - ๗๐ คน ใช้เวลาในการเยี่ยมชมประมาณ ๒.๐๐ ชั่วโมงต่อ ๑ รอบ
- ผู้ใช้บริการต้องจองคิวก่อนเข้าใช้บริการ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๒ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑
- ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ
- ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโดยทำหนังสือขออนุญาตถึงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
       
ที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 120 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๒
โทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook