Logo
 
 
    1     2  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มเติม

วันที่ 27 ม.ค. 2565
 

                   ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ข่าว ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้วนั้น

                   วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังมิได้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง เนื่องจากในชั้นแรกเชื่อว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ในชั้นนี้ตรวจสอบแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว จึงเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                    ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

                   อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป     

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย |
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
facebook facebook facebook facebook